Ở Kon Tum bọ CC nhiều lắm, kiến vương th́ đầy. Ai lên Kon Tum hem?